Voorstel voor statuten

Vereniging Kinderkinderboerderij De Moeshorn.     

“De kinderboerderij is een ontmoetingsplaats voor iedereen”

Heeft u een vraag, stel die hier

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Vereniging Kinderkinderboerderij De Moeshorn.     

De vereniging is gevestigd in Uithuizen in de gemeente Het Hogeland                       

Artikel 2

De vereniging stelt zich ten doel:

Vereniging Kinderkinderboerderij De Moeshorn is op …. opgericht met als doel “het dienen van het algemeen belang van de bewoners van Uithuizen en omgeving, door het realiseren, continueren en faciliteren van een ontmoetingsplek en het (doen) exploiteren van een kinderboerderij (inclusief educatieve ruimten), een plaats voor avontuurlijk spelen, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

De kinderboerderij is ingericht voor kinderen en volwassenen, om kennis te kunnen laten maken met de dieren. De kinderboerderij heeft zowel een educatieve als recreatieve functie. Het doel is om kinderen (en volwassenen) te leren omgaan met dieren voor de verzorging. Voor de ouderen in de wijk zijn we een ontmoetingspunt door bijvoorbeeld een kopje koffie te komen drinken.

1)    Recreatief (vrijetijdsbesteding bezoekers)

2)    Educatief (kinderen spelenderwijs om te leren gaan met dieren)

3)    Sociaal-cultureel (intermenselijke contacten)

4)    Leerbedrijf (stageplaatsen)

5)    Het houden van bijeenkomsten, tentoonstellingen en uitvoeringen; en voorts al datgene wat daarmee in de ruimste zin in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.  Leden, jeugdleden, ereleden en donateurs:

Artikel 3

1. De vereniging kent leden, jeugdleden, ereleden en donateurs.

2. Lid van de vereniging zijn meerderjarige personen en als zodanig overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 zijn toegelaten.

3. Jeugdleden van de vereniging zijn minderjarige personen, die als zodanig overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 zijn toegelaten. Voor zover in deze statuten niet uitdrukkelijk anders is vermeld, hebben jeugdleden dezelfde rechten en verplichtingen als leden.

4. Ereleden van de vereniging zijn personen, die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering met volstrekte meerderheid   van de geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd en deze benoeming hebben aanvaard.

5. Donateurs van de vereniging zijn personen, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimumbedrag in het huishoudelijk reglement is vastgelegd.

6. De leden en jeugdledenzijn verplicht zich te onderwerpen aan deze statuten alsmede aan de reglementen van de vereniging. 

Artikel 4

1. Als lid en jeugdlid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek dien aangaande bij het bestuur heeft ingediend. Jeugdleden behoeven de schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.

2. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.  

Einde lidmaatschap

Artikel 5

1. Het lidmaatschap van de leden eindigt door:

a. Overlijden;

b. Opzegging door het lid;

c. Opzegging namens de vereniging;

2. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden door een schriftelijke kennisgeving, welke tegen het einde van een verenigingsjaar in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gevonden. Loopt het lidmaatschap   door tot het einde van het eerstvolgende vereniging jaar, tenzij

3. Het bestuur anders besluit om van een lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken geschieden wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt schriftelijk steeds met opgave van reden. 

5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en)in kennisstelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.  

Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt ongeacht de reden of de oorzaak blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage verschuldigd voor het geheel tenzij het bestuur anders besluit.

Geldmiddelen

Artikel 6

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a) De contributies van de leden en de jeugdleden

b) Bijdragen van de donateurs;

c) Subsidies, krachtens verkrijgingen erfstelling, legaten en/of schenking.

d) Eventuele andere baten.       

2. Ieder lid en jeugdlid betaalt een contributie, waarvan de hoogte in de jaarvergadering door de algemene vergadering wordt vastgesteld, één en ander nader te regelen bij afzonderlijk reglement.

Ereleden betalen geen contributie, maar hebben overigens dezelfde rechten als de leden. 

Bestuur

Artikel 7

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie personen. Het aantal bestuurders wordt door de algemene vergadering vastgesteld.

2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging gekozen. Het bestuur doet aan de algemene vergadering een voorstel tot vervulling van een vacature. Tenminste tien leden zijn eveneens bevoegd een voorstel in te dienen bij de secretaris voor de aanvang van de algemene vergadering.

3. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld. De functie van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn.

4. De leden van het bestuur genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij hebben wel rechtop een redelijke vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten

De bestuurder

Artikel 8 1.

De bestuurders hebben zitting voor een periode van drie jaren en treden af volgens een door het bestuur opgesteld rooster van aftreden. Volgens rooster aftredende bestuurders zijn terstond herbenoembaar.

2. Behalve door aftreden volgens rooster eindigt  een bestuurder   door;

a.    Schriftelijke opzegging door de bestuurder, met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden welke termijn door het bestuur kan worden bekort.

b.    Overlijden.

c.     Verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;

d.    Verlies van het lidmaatschap van de vereniging;

e.    Ontslag krachtens een besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen

3. In tussentijdse vacatures benoemde bestuurders nemen op het rooster van aftreden de plaats in van die persoon in wiens vacature zij zijn benoemd.

4. De algemene vergadering kan een bestuurder eveneens schorsen voor de tijd van ten hoogste drie maanden. Een dergelijk besluit vereist eenzelfde meerderheid als voor ontslag is vereist. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn 

Bestuurstaken, vertegenwoordiging:

Artikel 9

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bepaalt het algemeen beleid.

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een ander verbindt. 4. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

5. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.

6.  Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders  alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

7. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur zullen in ieder geval twee commissies worden ingesteld. Het doel van de kinderboerderij-commissie zal met name zijn de verwezenlijking van de werkzaamheden die onder het doel onder 2 tot en met 5 zijn omschreven. Het doel van de activiteitencommissie zal met name zijn de verwezenlijking van de werkzaamheden die onder het doel onder 1 zijn omschreven. 

De algemene vergadering:

Artikel 10

1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering gehouden, de jaarvergadering. Het bestuur is verplicht in deze vergadering zijn jaarverslag uit te brengen onder overlegging van de nodige bescheiden.

2. Rekening en verantwoording af te leggen over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur, terwijl het bestuur tevens de begrotingen de plannen voor het lopende en het komende boekjaar aan de algemene vergadering voorlegt.

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekeningen verantwoording over het laatst verstreken boekjaar. De commissie (kascommissie)brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.

4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag de                                                                 rekeningen en verantwoording strekt het bestuur en in het bijzonder de penningmeester tot décharge         

Artikel11

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met Inachtneming van een termijn van veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden, jeugdleden en ereleden te zenden e-mail schriftelijke of per convocatie, met opgave van de te behandelen punten.

2. Behalve de in artikel 10 genoemde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen gehouden worden zo dikwijls twee leden van het bestuur dit wenselijk achten alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen punten wordt verzocht door tenminste één tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden.

3. Na ontvangst van een verzoek als bedoeld in lid 2 is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vierweken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept. 

4. Besluiten kunnen ook buitende de algemene vergadering geldig worden genomen, mits alle leden zich schriftelijk, al dan niet per enig communicatiemiddel, omtrent het voorstel hebben geuit en het besluit met algemene stemmen wordt genomen.

5. Indien de in de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen toch geldige besluiten worden genomen, mits in de vergadering    alle leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.  Besluitvorming, stemrecht:

Artikel 12

1. Alle leden en jeugdleden hebben toegang tot de algemene vergadering voor zover zij niet zijn geschorst. Tevens hebben ereleden toegang tot de algemene vergadering. Ter vergadering heeft ieder lid, jeugdlid en erelid elk één stem, met dien verstande dat voor wat betreft jeugdleden het stemrecht toekomt aan zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger, die zelf geen lid van de vereniging behoef te zijn.

2. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd.

3. Over alle voorstellen wordt beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij de statuten een andere meerderheid voorschrijven.

4. Bij staking van stemmen over voorstellen betreffende zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

5. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal van de geldig uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

6. Bij reglement kunnen nadere regels omtrent de stemprocedure opgenomen worden. 

7. Een lid kan zich ter vergadering door een gevolmachtigd ander lid laten vertegenwoordigen, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering op overlegging van een schriftelijke voldoende volmacht.  Een lid kan daarbij slechts voor één ander lid als gevolmachtigde optreden. 

Boekjaar

Artikel 13

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.                

Statutenwijziging

Artikel 14

1. Wijziging van de statuten kan slecht plaats vinden na een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.

2. Zij die de oproeping tot een algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de statuten hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijzigingen) woordelijk is/zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden.

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een besluit van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. Artikel 11 lid 4 en 5 zijn op een besluit tot statutenwijziging niet van toepassing.

Artikel 15

De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijzigingen de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van een openbaarregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats heeft. 

Ontbinding en vereffening:

Artikel 16

1. Het bepaalde in artikel 14 is van overeenkomstige toepassing op de oproepingen het besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.

2. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen geschiedt de vereffening door het bestuur.

3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor zodanige doeleinden, te bepalen door de algemene vergadering, als het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk en nodig van kracht.

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging gedurende de wettelijke termijn berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen personen. 

Reglementen:

Artikel 17

1. De algemene vergadering kan bij afzonderlijke reglementen nadere regels geven omtrent de in de statuten opgenomen bepalingen.

2. Wijziging van een reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

3. Een reglement zal geen bepalingen mogen bevatten, die afwijken van of die in strijd zijn met de bepalingen van de wet en/of deze statuten.  Onvoorzien: In alle gevallen waarin deze statuten en/of het reglement niet voorzien beslist het bestuur, onder gehoudenheid de beslissing in de eerstvolgende ledenvergadering mee te delen. Goedkeuring:  Gemelde fusie behoeft niet te worden goedgekeurd door derden.